کمبود امکانات آموزشی
کمبودهای مدارس کشور
برقراری عدالت آموزشی از نشانه‌های یک کشور توسعه یافته است. بررسی کمبودهای مدارس کشور و تلاش برای رفع آنها از نخستین اقدامات در زمینه برقراری عدالت آموزشی است. کمبود فضای آموزشی، کمبود معلم و کمبود امکانات رفاهی و آموزشی از مهم‎ترین مسائلی است که باید راهکاری برای آنها اندیشیده شود.
توسط
تومان