کار خیر
ضرورت پرداخت وجوهات شرعی
دین اسلام مسلمانان را به پرداخت مبالغ خاصی در قالب وجوهات شرعی ملزم ساخته است. این مبالغ از یک سو موجب رفع محرومیت در جامعه شده و از سوی دیگر موجب برکت در اموال مسلمانان می‌شود. گرچه بخشی از این اموال به کمک به نیازمندان اختصاص دارد ولی لازم است وجوهات شرعی صرفاً با اذن حاکم شرع یا مراجع تقلید هزینه شوند.
توسط
تومان