پیشگیری از خودکشی در نوجوانان
پیشگیری از خودکشی
علیرغم پیشرفت‌های فراوان جوامع، آمار خودکشی در دنیا رو به افزایش است. بررسی این پدیده به عنوان یکی از آسیب‌های اجتماعی ضرورت دارد. به ویژه آن که اقدامات مؤثری می‌توان در پیشگیری از خودکشی انجام داد. لذا سازمان جهانی بهداشت روز دهم سپتامبر را به عنوان روز پیشگیری از خودکشی نامگذاری کرده است.
توسط
تومان