پرورش کودکان شاد
راهکارهای پرورش کودکان شاد
اغلب ما فراموش می‌کنیم فرزند ما بیش از زبان و ورزش و موسیقی به شادی و نشاط نیاز دارد. این شادی و نشاط اگر در درون کودک نباشد و کودک شاد زیستن را نیاموخته باشد فرصت ارزشمندی را از دست می‌دهد. راهکارهای پرورش کودکان شاد اصلاً سخت نیست شاید آن قدر ساده و بدیهی است که نادیده گرفته می‌شود.
توسط
تومان