نیازهای پزشکی کشور
قاچاق تجهیزات پزشکی
کشور ما به دلایل سیاسی بیش از سایر کشورها در معرض خطر قرار دارد. به همین خاطر از هر فرصتی باید برای حمایت از تولید داخلی استفاده کرد. در عرصه نیازهای پزشکی کشور مهمترین مسئله تأمین تجهیزات پزشکی مورد نیاز است. در حال حاضر تنها نیمی از نیاز کشور در داخل تولید می‌شود که آن هم با چالش‌ها و موانع بسیاری مواجه است.
توسط
تومان