نقش کمک مالی در توسعه خیریه
کمک مالی به خیریه
کمک مالی به خیریه همانند تأمین بودجه ماهانه و سالانه این مؤسسات است. به همین خاطر کمک‌های مالی منظم مثلاً به صورت ماهانه بسیار مفیدتر از کمک‌های موردی است. بهتر است بخشی از این کمک‌ها برای توسعه مؤسسات خیریه توانمند و معتبر صرف شود تا بهبود کیفی و کمی خدمات به نیازمندان عملی گردد.
توسط
تومان