معلولان ایران
حمایت از معلولان
معلولان یکی از بزرگترین اقلیت‌های موجود در هر کشور هستند. جامعه‌ای که نیازهای خاصی دارند که تعبیر آنها به ناتوانی کاملاً اشتباه است. حمایت از معلولان، مستلزم شناخت نیازها و مشکلات معلولان است. بدیهی است برخورداری از امکانات رفاهی و خدماتی در جامعه حداقل حقوق شهروندی معلولان است. امّا تنها وضع قانون در این زمینه کافی نیست و باید نظارت کافی بر اجرای قوانین نیز صورت گیرد.
توسط
تومان