معضل اقتصادی در حل جدول
نقش اشتغال در توسعه اقتصادی کشور
نقش اشتغال در تأمین سلامت جامعه انکارناپذیر است. مسئله اشتغال تنها به کسب درآمد و تأمین نیازهای انسان محدود نمی‌شود. انسان برای حفظ سلامت روانی خود باید انرژی و توان خود را در مسیر صحیح به کار گیرد. در غیر اینصورت به سادگی در بیراهه‌هایی چون بزهکاری گرفتار می‌شود. در نتیجه صرف هزینه برای ایجاد اشتغال می‌تواند در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی نقش بسزایی داشته باشد.
توسط
تومان