محرومیت زدایی در کشور
۱۳-۲
در کشور ما همواره منابع خاصی به محرومیت‌زدایی و کمک به نیازمندان اختصاص دارد. ولی در طول این سالها نتایج چشمگیر و تحول خاصی در این عرصه صورت نگرفته است. شاید اکنون زمان آن باشد که با بررسی مشکلات اجرایی در این عرصه، بهینه‌سازی این اقدامات را مورد توجه قرار دهیم.
توسط
تومان