قوانین حمایت از سالمندان
حمایت از سالمندان
حمایت از سالمندان می‌توان به جرأت گفت باور غلطی که سالمندی را معادل از کار افتادگی و ناتوانی می‌داند بزرگترین معضل سالمندان است. تنها باور درست این است که سالمندی بخشی از حیات انسان است که مانند تمامی مراحل، شرایط ...
توسط
تومان