قربانی برای نیازمندان
sire-ahl-beit
در دین اسلام به طور مکرر برای کمک به نیازمندان سفارش شده است. این سفارشات هم درآیات قرآن و هم در سیره ائمه نمایان است. اطعام فقرا نیز به عنوان کامل‌ترین نوع احسان در این میان، اهمیت ویژه‌ای دارد. به همین دلیل بخشی از دستورات دین اسلام در قالب اطعام فقرا به مسلمانان ارائه شده است.
توسط
تومان