فقیرترین نقاط ایران
آلودگی نفتی سرخون
تعیین فقیرترین نقط کشور تنها با هدف تعیین اولویت خدمت‌رسانی اهمیت دارد و گرنه رتبه‌بندی نقاط محروم ارزشی ندارد. نکته مهم این است که نقاط محروم هر منطقه توسط مسئولان بومی شناسایی شده و برای محرومیت‌زدایی از آنها برنامه‌ریزی شود. لازم است بودجه کشور به نحوی تخصیص یابد که برخورداری تمام مردم از خدمات اولیه رفاهی در اولویت باشد.
توسط
تومان