عمل به تکلیف
راز-ماندگاری-عاشورا
جاودانگی قیام عاشورا به دلایلی فراتر از یک کشتار خونین در تاریخ مرتبط است. حرکت امام حسین (ع) از ابتدا و در مراحل گوناگون درس‌های انسان‌ساز فراوانی به همراه دارد. درس‌هایی که برای تمام تاریخ اعتبار دارند. در حقیقت پرچم عزای حسینی نماد ظلم‌ستیزی و شهادت‌طلبی آزادگان در هر مکان و زمانی است.
توسط
تومان