علوم قرآنی معرفت
اهمیت یادگیری علوم قرآنی
فراگیری علم و دانش از مواردی است که در اسلام به آن بسیار توصیه شده است. در این میان فراگیری قرآن که برترین کتابها و برنامه جامع زندگی بشر است بر دیگر علوم ارجحیت دارد. فراگیری قرآن و علوم قرآنی نه تنها برای سعادت اخروی بلکه برای سعادت دنیوی نیز ضرورت دارد.
توسط
تومان