طرح های مومنانه در ایام کرونا
۱۳۹۹۰۲۲۰۱۶۳۳۲۹۴۷۳۲۰۳۵۱۳۱۴ (۱)
مساجد به عنوان پایگاهی مردمی می‌توانند نقش مهمی در رویدادهای اجتماعی و سیاسی کشور داشته باشند. از این ظرفیت در سالهای ابتدایی پیروزی انقلاب به خوبی استفاده می‌شد. بحران کرونا و طرح کمک مؤمنانه فرصت مناسبی بود تا مساجد بار دیگر با مشارکت مؤسسات خیریه قدرت اثرگذاری خود را به نمایش بگذارند.
توسط
تومان