طرح توانمندسازی زنان سرپرست خانوار
توانمندسازی زنان سرپرست خانوار
زنان سرپرست خانوار بخشی از اقشار ضعیف جامعه هستند که به حمایت نیاز دارند. حمایت مالی از این زنان گرچه ساده‌ترین راه است ولی با ایجاد وابستگی مفرط، مانع پیشرفت آنها می‌شود. در حالی که بسیاری از این زنان در صورت کسب مهارت‌های مورد نیاز، توانایی کسب درآمد و اداره امور خود را دارند.
توسط
تومان