ضعف مالی کشور
نقش خیریه در پوشش ضعف مالی در کشور
امروزه در اغلب جوامع فارغ از دین و قومیت و نژاد، مؤسسات خیریه نقش مؤثری در حل مشکلات جامعه دارند. آنها به عنوان واسطه‌ای میان مردم و نیازمندان در جهت بهبود شرایط جامعه تلاش می‌کنند. تجربه نشان داده انتظار حل تمام مشکلات توسط دولت بیهوده است پس باید مردم خود به فکر یکدیگر باشند.
توسط
تومان