روز جهانی ناشنوایان در مدارس
روز جهانی ناشنوایان
نامگذاری روز مشخصی در سال به عناوینی چون روز جهانی کودک یا روز جهانی ناشنوایان به منظور جلب توجه عموم مردم دنیا صورت می‌گیرد. روز جهانی ناشنوایان نیز به منظور آشنایی مردم دنیا با نیازها و مشکلات ناشنوایان صورت گرفته است. در این روز تلاش می‌شود اقدامات مؤثری در زمینه فرهنگ‌سازی برای پذیرش ناشنوایان در جامعه انجام شود.
توسط
تومان