دستان شما
نگاه ایتام به دستان شماست
قرآن برنامه جامعی برای زندگی بشر است که در آن به تمام مشکلات جامعه پرداخته شده است. حمایت از ایتام از مواردی است که در قرآن به تفصیل به آن پرداخته شده است. آیات قرآن از یک سو مسلمانان را به اجتناب از خوردن اموال یتیمان و بدرفتاری با آنان فراخوانده است. از سوی دیگر اطعام ایتام و اصلاح امور آنان را جزو برترین اعمال برشمرده است.
توسط
تومان