توانمندسازی افراد تحت پوشش
توانمندسازی کودکان کار
توانمندسازی توجّه ویژه به استعدادها و توانایی‌های یک فرد، گروه یا جامعه است که می‌تواند مسیر پیشرفت را هموار سازد. اگر مؤسسات خیریه توانمندسازی مددجویان خود را در اولویت قرار دهند خدمات آنها اثرات ماندگارتری خواهد داشت. در واقع توانمندسازی افراد، نوعی سرمایه‌گذاری است که از نتایج آن هم شخص و هم جامعه برخوردار خواهند شد.
توسط
تومان