تربیت در زندگی آینده کودکان
خانواده کانون شکل‌گیری شخصیت کودک
تربیت فرزندان صالح از اهداف متعالی جامعه اسلامی است. لازم است زوجهای جوان با شناخت عوامل مؤثر بر تربیت کودکان اطلاعات کافی را در این زمینه کسب نمایند. زیرا به تعبیری، انتخاب همسر، اولین گام در تربیت فرزندان آینده است. پس از آن نیز همگان باید بدانند هرگونه تقصیری در کنترل و نظارت بر فرزندان می‌تواند آینده آنها را دگرگون سازد.
توسط
تومان