بلایای طبیعی در ایران
کاهش آسیب‌های بلایای طبیعیر
وقوع بلایای طبیعی حقیقتی گریزناپذیر در زندگی ماست. امّا پیشرفت علم بشر این امکان را ایجاد کرده تا به روش‌های گوناگون، آسیب‌های بلایای طبیعی را کاهش دهیم. مدیریت بحران باید پیش از وقوع حادثه و از طریق آموزش و اقدامات پیشگیرانه آغاز شود. در صورت وقوع حادثه نیز اجرای برنامه‌های از قبل تعریف شده با همراهی مردم بسیار کارآمد خواهد بود.
توسط
تومان