انجمن حمایت از نابینایان وکم بینایان
حمایت از نابینایان
در یک جامعه متمدن، حقوق اقلیت‌هایی هم‌چون نابینایان نباید نادیده گرفته شود. در تمام دنیا هر ساله بزرگداشت روز عصای سفید به منظور یادآوری حقوق نابینایان صورت می‌گیرد. در مجموعه قوانین عصای سفید کلیه موارد مورد نیاز برای حمایت از نابینایان گنجانده شده است. کافی است اراده‌ای برای اجرای آن وجود داشته باشد تا حمایت از نابینایان در عمل نیز محقق شود.
توسط
تومان