اماکانات درمانی روستاها
وضعیت-بهداشت-روستاها-در-کرونا-۱
متأسفانه مسئله وضعیت بهداشت روستاها همواره از چالش‌های پیش روی دولت‌ها بوده و هست. حال در شرایط اضطراری مانند بحران کرونا ضرورت توجه به این موضوع مشخص می‌شود. در شرایطی که امکانات بهداشتی و درمانی شهرهای بزرگ نیز برای مقابله با کرونا کافی نیست بدیهی است وضعیت روستاها بسیار بدتر است.
توسط
تومان