احسان و نیکوکاری در شعر فارسی
نیکوکاری در شعر فارسی
نیکوکاری و کمک به نیازمندان در فرهنگ فارسی همواره جایگاه ویژه‌ای دارد. به همین خاطر از دیرباز شعرای ایرانی از هنر خود برای ترویج این سنّت پسندیده استفاده می‌کردند. آنها با بیان شیوا و کلام زیبای خود مردم را به مشارکت در کارهای خیر و کمک به نیازمندان دعوت می‌کردند
توسط
تومان