آیا میزان توان مالی در کار خیر اهمیت دارد؟
در کار خیر، توان مالی اهمیتی ندارد
پرداختن به برخی از مسائل بی‌اهمیت گاه اصل موضوع را به حاشیه می‌راند. میزان توان مالی در کار خیر یکی از این موارد است. اصل موضوع، کمک به نیازمندان و دستگیری از آنان برای رضای خداست. ضمن این که پرداختن به این موارد سبب ایجاد اختلاف در میان مردم نیز می‌شود. حال آن که انجام کارهای خیر فرصتی برای تقویت وحدت مردم است.
توسط
تومان