فعالیت های بین المللی

بی تردید از مهمترین مسائل امروز جهان اسلام، وحدت است و اینکه نگاه ما به پیرامون خود فارغ از مرزهای جغرافیایی باشد. مهمترین مسأله و فاکتور در کیفیت آسایش اجتماع، میزان امنیتی است که در جامعه حاکم است. وقتی امنیت نباشد، وقتی خطر جنگ بر روی مدارس و خانههای مردم سایه انداخته است، نمی توان سطح زندگی مردم آن سامان را به راحتی با وضعیت خودمان مقایسه کنیم.

تفکر ما این است که وحدت اسلامی بر توانایی و مقاومت جامعه در مواجهه با دشواریها و بحرانها و برخورد با دشمنان خارجی میافزاید. هر کدام از گروهها و کشورهای مسلمان از نیروی عظیم انسانی، امکانات مادی فراوان، موقعیتهای استراتژیک، روحیهی معنوی بالا، فرهنگ و دیدگاه اعتقادی و فکری مترقی برخوردارند. اگر میان این اجزا و عناصر پراکنده اتحاد ایجاد شود، این مجموعه عظیم کارایی خود را خواهد داشت.

نمونههای عظیمی از این اتحاد را در زاری رساندن ایران به کشورهای درگیر جنگ با تروریست اشاره کرد. در مقابل نیز گروههای جهادی مانند فاطمیون افغانستان، حشد الشعبی عراق، زینبیون پاکستان و حتی حوثیهای یمنی در مواقع اضطرار و در حد توانایی خود ( مانند کمک به مردم سیلزدهی استانهای لرستان و خوزستان) وارد عرصه خدمت رسانی به محرومان شدند.

مؤسسه امام مرتضی (ع) در راستای تحقق امت واحده با یک نگاه فرامرزی، با این هدف که خانوادههای شهدای مسلمانان و ایتام آنان به خاطر این محرومیت و فقدان در شرایط نامناسب زندگی نکنند و فرزندان آنان از تحصیل محروم نگردند، وارد این عرصه گردیده است. در این راستا، ساخت واحد مسکونی برای ایتام در کربلا، اهدای ۲۵۰ سری وسایل ضروری زندگی به خانواده ایتام و حمایتهای پزشکی از این خانوادهها خلاصهای از فعالیتهای مؤسسه امام مرتضی (ع) در عراق و لبنان میباشد.

توسط
تومان