اشتغال و کار آفرینی

بی شک یکی از موارد بسیار مهم در حل معضلات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی هر جامعه توجه به بحث کارآفرینی و اشتغال است. در این میان قشرزنان سرپرست خانوار به دلیل عدم دسترسی به امکانات لازم برای تامین زندگی، محدودیت های اجتماعی و دیگرعواملی که عدم توانمندی آنان را سبب می گردد، از دیگران متمایز هستند. بنابراین رسیدگی بهینه به وضعیت خانواده هایی با سرپرست زن نیازمند عزم جدی است که موجب استقلال، ثبات خانواده و کاهش فشارهای اجتماعی و عاطفی و روانی آنان می گردد.

موسسه خیریه امام مرتضی با هدف توانمندسازی و اشتغال زنان سرپرست خانوار و نیازمندان اهتمام جدی داشته است. درهمین راستا این مجموعه با فراهم کردن امکانات و شرایط اشتغال برای خانواده های نیازمند با توجه به علایق و مهارت های آنان ،ضمن حل مشکلات معیشتی و اقتصادی این خانواده ها ، به کرامت انسانی و افزایش اعتماد به نفس این خانواده‌ها نیز توجه داشته و موجبات حل مشکلات فرهنگی و اجتماعی را نیز فراهم آورده است .
در راستای این هدف اهدای ۵۰ عدد چرخ خیاطی به زنان سرپرست خانوار ، آموزش و نظارت بر عملکرد آنها و هماهنگی جهت اشتغال ایتام با توجه به توانمندی های ایشان را می توان بر شمرد.

توسط
تومان