همکاري با موسسه


براي مشارکت و همراهي و ارسال کمکهاي خيرخواهانه خود ميوانيد از شماره حسابهاي زير استفاده نماييد.

 

کمک به ايتام

شماره حساب…..

تهيه جهيزيه

شماره حساب…..

کمک مالي به بيماران

شماره حساب…..