ايتام

خانواده اي که داراي شش کودک يتيم است.

کمک رساني به ايتام از سالهاي ابتداي تاسيس موسسه

کمک رساني به ايتام مجاهدين